De Nieuwe Tijd heeft nieuwe hulpmiddelen nodig

De geënergetiseerde symbolen, essences en oliën, die Ingrid Auer met behulp van de Geestelijke Wereld produceert en verspreidt, zijn gereedschappen van de zogenaamde Nieuwe Tijd. Zij verrijken met hun werkzaamheid alternatieve/holistische methoden, vullen deze aan en ronden deze af.

De betekenis van symbolen

Het wordt steeds duidelijker, dat de mensheid zich op dit moment in een enorm veranderingsproces bevindt; in de politiek, economie, ecologie, maatschappij, gezondheidszorg en onze schoolsystemen. Maar ook in het leven van jou en mij: niets blijft overeind. De mensheid gaat door een transformatieproces, zoals het zich op Aarde nog nooit eerder voorgedaan heeft.

Bij dit transformatieproces spelen symbolen een belangrijke rol. Zij hebben een unieke, fascinerende functie: hoe dieper men in de metafysica, de mystiek of de spiritualiteit wil duiken om op deze niveaus te communiceren, hoe afhankelijker men wordt van symbolen. Zij zijn een belangrijke brug tussen ons menselijk, rationeel bewustzijn en de oneindige werelden van datgene, dat ons onbewust en onbekend is.

Kleuren als taal van de ziel

De geënergetiseerde Engelen- en Meestersymbolen van Ingrid Auer hebben om een belangrijke reden specifieke kleuren. Kleuren zijn eigenlijk energiefrequenties en liggen daarmee op een bepaald trillingsniveau, dat ons lichaam en onze ziel kan beïnvloeden. Als wij door angst, schok, woede of onzekerheid uit ons innerlijke evenwicht raken, helpen kleuren ons met hun fijnstoffelijke frequenties weer terug te keren naar onze evenwichtige basisfrequentie.

Daarom zou men de symbolen als een soort gebarentaal kunnen zien, waarmee wij met onze ziel kunnen communiceren. Dat werkt op twee manieren. Ten eerste bereiken de symbolen ons onderbewustzijn. Ten tweede geven zij inzicht in problemen en blokkades, die diep in ons binnenste en in ons fijnstoffelijke lichaam opgeslagen zijn.

De energieën van Engelen en Meesters

Om de bijzondere werking van de Engel- en Meesterenergieën beter te begrijpen, hierbij een overzicht:

Terwijl gangbare symbolen op ons onderbewustzijn inwerken, gaat de werking van de door de Geestelijke Wereld geënergetiseerde symbolen, essences en oliën  veel verder. De procedure van het energetiseren is gebonden aan Ingrid Auer en wordt door haar in werking gezet. De symbolen worden daarmee tot energetische gereedschappen met een werkzaamheid die ver boven de tot nu toe bekende energetische middelen uitstijgt.

Het is belangrijk te weten, dat deze geënergetiseerde symbolen permanent door de Geestelijke Wereld energetisch ‘opgeladen’ worden. Dit betekent dat hun energie behouden blijft. Hoe vaak zij ook gebruikt worden, zij behouden hun werkzaamheid.

Zij zijn energetisch beschermd en verzegeld. Zij nemen dus geen negatieve, belastende energieën op, omdat de Engelenwereld dat niet toe zou staan. Ook na energiebehandelingen waarin de symbolen gebruikt worden, hoeven deze niet gereinigd of opgeladen te worden. Dit ligt in handen van de Engelenwereld.

Het is niet mogelijk misbruik van de symbolen te maken. Mocht iemand op het idee komen om deze gereedschappen manipulatief te gebruiken, zal de energie door de engelen onmiddellijk geneutraliseerd worden.

Elk symbool en elke essence wordt voortdurend door een Meester of een Engel ‘geleid’. Deze bepalen, hoeveel energie bij de desbetreffende persoon ingezet wordt of hoe en in welke mate het symbool of de essence mag werken. Dit vindt altijd plaats in overeenstemming tussen de ziel van de persoon, zijn Hogere Zelf en de desbetreffende Meester, Engel of Aartsengel, die voor het symbool of de essence verantwoordelijk is.

De symbolen, essences en oliën nemen ons onze problemen niet af en lossen onze lessen niet op. Integendeel: zij sturen ons in onze eigen verantwoordelijkheid en inspireren ons om nieuwe wegen te zoeken. Deze nieuwe hulpmiddelen uit de Engelenwereld zijn hierbij de wandelschoenen die bescherming en steun verlenen. Je kunt je (spirituele) ontwikkelingsweg natuurlijk ook ‘op blote voeten’ gaan, met blaren en bloederige wonden.  Maar de tijden, waarin alles moeizaam ervaren en doorleefd  moest worden, zijn definitief voorbij.

Toepassingsmogelijkheden van de symbolen, essences en oliën

De symbolen kunnen het best op het lichaam (van mens of dier) toegepast worden. Daardoor worden:

  • In de aura aanwezige energieblokkades laag voor laag uit de aura verwijderd,
  • Troebele auralagen gereinigd en opgeschoond,
  • Belastende data gewist,
  • De fijnstoffelijke structuren van organen, spieren, zenuwen en andere lichaamsdelen opnieuw uitgelijnd,
  • De verschillenden auralagen geoptimaliseerd,
  • De aurakleuren helderder, krachtiger en transparanter,
  • Alle genezingsprocessen op aura-niveau ondersteund,
  • Chakra’s gereinigd, verhelderd en opnieuw gestructureerd
  • Chakra’s gezuiverd van belastende emoties,
  • Chakrakleuren helderder en stralender.

Verder activeren de symbolen, essences en oliën niet alleen de aura, de chakra’s en de meridianen, maar ook het morfogenetische veld, het lichtlichaam en boven alles ook het fijnstoffelijke DNA.

Mensen die met het ‘Engelengereedschap’ aan zichzelf en anderen werken, merken vaak al na een korte tijd op dat zij zich energetisch minder hoeven in te spannen. Anderen komen gemakkelijker in contact met de Geestelijke Wereld. Sterk intellectueel ingestelde mensen kunnen zich plotseling openen voor het spirituele vlak van ons bestaan en dit waarnemen.

Andere mensen herkennen gemakkelijker verbanden tussen hun ziekte en de oorzaken die tot deze ziekte geleid hebben. Bovendien  kunnen de symbolen, essences en oliën onze eigen verantwoordelijkheid ondersteunen. Zij helpen het leven, met al zijn lessen, te nemen zoals het is.

Emotionele belastingen die velen van ons uit dit of eerdere levens meebrengen en die in het celgeheugen en de aura opgeslagen zijn, worden vaak tientallen jaren meegesleept. Achterhaalde gedachtegangen, zienswijzen, gedragspatronen en dwangmatigheden, maar ook oude en achterhaalde geloftes - voor een groot gedeelte uit vroegere incarnaties - houden mensen vaak tegen zich persoonlijk en spiritueel te ontwikkelen.

De symbolen, essences en oliën lossen deze blokkades in de aura en de chakra’s op een snelle en eenvoudige  manier op. Als een Engelensymbool op het lichaam gelegd wordt, lossen deze fijnstoffelijke energieblokkaden binnen enkele seconden op en worden in positieve energieën getransformeerd. De aura wordt  gezuiverd, vervormde of zwakke chakra’s worden gecorrigeerd en opnieuw opgeladen. Dit betekent niet, dat de gebruiker een consumerende houding aan mag nemen. Het is te allen tijde noodzakelijk, actief aan zichzelf te werken om tot positieve veranderingen te komen en deze toe te laten.

Niet alleen in het energetische werk, maar ook in het leven van alledag laat het ’Engelengereedschap‘ zich gemakkelijk en eenvoudig inzetten. Zo kan men hiermee water en voedingsmiddelen opladen, chemische middelen op het fijnstoffelijk-energetisch vlak ‘ontstoren’, of bijvoorbeeld cosmetische producten met hogere trillingsenergieën verrijken. Met behulp van de Engelen- en Meestersymbolen kun je beschermings- en genezingscirkels voor moeilijke levenssituaties leggen. Ook voor zieke personen kan men op deze wijze de hulp van de Engelenwereld inroepen. De eigen intuïtie mag hierbij onbeperkt ingezet worden.

Alle producten van Lichtpunkt & Ekonja Verlag Ingrid Auer Gmbh baseren zich op het 'trillingsprincipe'. Ze zijn géén geneesmiddelen, ze vervangen géén arts en géén medicatie. Ze dienen uitsluitend tot harmonisering van Aura's en Chakra's.

Downloads

Symbolen van de Helende Engelen. 49 sleutels tot de Engelenwereld

» kleurenkaarten en handboek

Koppenhol Uitgeverij b.v.

ISBN-13: 978-9073140660

1 Engel voor Geloof en Vertrouwen

2 Engel voor Liefde, voor anderen en voor zichzelf

3 Engel voor Rust en Ongedwongenheid

4 Engel voor Zuiverheid en Helderheid

5 Engel voor Kracht en Sterkte

6 Engel voor Verandering en Transformatie

7 Engel voor Optimisme en Schoonheid

8 Engel voor Richting en Doel

9 Engel voor Eigenwaarde en Zelfvertrouwen

10 Engel voor Rijpheid en Wijsheid

11 Engel voor Geborgenheid en Zekerheid

12 Engel voor Creativiteit en Zelfexpressie

13 Engel voor het nemen van Beslissingen en voor nieuwe Oriëntatie

14 Engel voor Liefde en Onvoorwaardelijkheid

15 Engel voor Schijn en Werkelijkheid

16 Engel voor Creatieve Wijsheid

17 Engel voor Voorspoed en Overvloed

18 Engel voor Verantwoordelijksgevoel

19 Engel voor Spiritueel Ontwaken

20 Engel voor Liefde en Relaties

21 Engel voor Standvastigheid en Vervulling

22 Engel voor Logica en Ordening

23 Engel voor Erkenning en Aanvaarding

24 Engel voor zich herhalende Gedachten en Vrijmakende Oplossing

25 Engel voor Spirituele Kracht en Omzetting

26 Engel voor Vernieuwing en Ontwikkeling

27 Engel voor Dood en Wedergeboorte

28 Engel voor Geduld en Tijdloosheid

29 Engel voor Materiële Aangelegenheden

30 Engel voor Moed en Standvastigheid

31 Engel voor Medemenselijkheid

32 Engel voor Bevrijding van Afhankelijkheden

33 Engel voor het Scheppende Woord

34 Engel voor het Oude Weten

35 Engel voor Daadkracht en Succes

36 Engel voor Loslaten

37 Engel voor Alomvattende Liefde

38 Engel voor Karma-bevrijding

39 Engel voor Genade

40 Engel voor Goddelijke Kracht

41 Engel voor Goddelijke Wijsheid

42 Aartsengel Michael

43 Aartsengel Jophiël

44 Aartsengel Chamuel

45 Aartsengel Gabriël

46 Aartsengel Raphael

47 Aartsengel Uriël

48 Aartsengel Zadkiël

49 Aartsengel Metatron

(c) Ingrid Auer, ingridauer.com | All rights reserved